Disclaimer

"Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Advocatenpraktijk Schrover uitdrukkelijk afgewezen.

Advocatenpraktijk Schrover biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Advocatenpraktijk Schrover streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Advocatenpraktijk Schrover wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Advocatenpraktijk Schrover aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Advocatenpraktijk Schrover alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Advocatenpraktijk Schrover worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Advocatenpraktijk Schrover dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Advocatenpraktijk Schrover onderhouden en Advocatenpraktijk Schrover heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Advocatenpraktijk Schrover geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Advocatenpraktijk Schrover dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advocatenpraktijk Schrover.

Virussen
Advocatenpraktijk Schrover garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Handelsnaam
Advocatenpraktijk Schrover is een handelsnaam van Schrover Doetinchem B.V.
KvKnr: 09092274
BTWnr: NL 8050 05 559 B01